Общи условия

1.ОБХВАТ
Общите условия уреждат предоставянето на услуги по договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОР „ВАНАДА ТУРС” ООД, със седалище и адрес на управление: 1000 гр.София, площад Славейков 10, партер, ЕИК: 200171067, удостоверение за регистрация на туроператор номер No РК-01-6585, телефон 02/9802774, имейл info@vanada-tours.bg.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
a. „ТУРОПЕРАТОР“ - лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на ПЪТУВАЩИЯ на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква "б", подбуква "дд" от допълнителните разпоредби.
б. „ПЪТУВАЩ“ - лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или което има право да пътува въз основа на такъв договор.
в. “ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА” е посещаване на туристически обекти с екскурзовод.
г. “СВОБОДНО ВРЕМЕ” в туристическата програма е такова време, през което за пътуващите не се предвижда програма, не се обслужват от екскурзовод и няма организирани мероприятия.
д. „ЕКСКУРЗИЯ“ в туристическата програма е последователно посещаване на едно или различни населени места с или без нощувки в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и с обслужване от екскурзовод.
e. „ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ“е началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.
ж. "НЕПРЕОДОЛИМИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез своите туристически агенти предоставя стандартен формуляр за предоставяне на информация и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по т.3 до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата.
5. Ако пътуването по офертата е обвързано с набиране на минимален брой участници, посочен в нея, ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПЪТУВАЩИЯв определения в нея срок, когато този брой не е набран, поради което договорът за туристически пакет ще бъде прекратен.
6. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя преддоговорната информация, като уведоми ПЪТУВАЩИЯ по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Закона за туризма може да се променя по изрично писмено споразумение между страните.

РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
7. Резервацията представлява писмено заявление на ПЪТУВАЩИЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на Туроператора или наТуристическите му агенти,
• заявка по телефон, факс или е-mail
8. След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПЪТУВАЩИЯТполучава екземпляр от подписания между двете страни договор.
9. Преди сключването на договора за туристически пакет:
а. ПЪТУВАЩИЯТе длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от ПЪТУВАЩ с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
б. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ПЪТУВАЩИЯне се включват в договора.
10.а. В договора се включват:
-основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването - настаняване, хранене и транспортиране;
- и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПЪТУВАЩ, и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПЪТУВАЩИЯ най-късно до 14 дни преди началото на пътуването.
в. В цената на пътуването не са включени следните разходи: курортна такса, градска такса, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).
11. Ако не е посочено друго в договора за туристически пакет, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
12. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
а. BB – нощувка с включена закуска
б. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
в. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
г. All - пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.
13. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител в 7 дни срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
14. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
15. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето.
16. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

ЦЕНИ
17. Обявените цени са в лева.
18. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в съответната оферта.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
19. В срок от 2 работни дни от подписването на договора за организирано туристическо пътуване ПЪТУВАЩИЯТ заплаща първоначална вноска в размер, посочен в договора.
20. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срок до 20 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго.
21. Плащането може да се извърши в брой в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, оторизираните му туристическите агентиили по банков път по сметка в лева: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN: BG17UNCR70001519345005, получател ВАНАДА ТУРС ООД
22. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.
23. При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ (касов бон или платежно нареждане).

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО
24. При пътуване извън България ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
25. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на завръщане и медицинска застраховка за периода на пътуването.
б. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.
в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.
г. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
26. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи такса на ПЪТУВАЩИЯ за непроведеното пътуване.
27. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПЪТУВАЩИЯ, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
28. При поискване от страна на ПЪТУВАЩИЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на ПЪТУВАЩИЯ;
29. ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги, описани в Договора.
30. ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
31. ПЪТУВАЩИЯ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
32. При организирани групови пътувания ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПЪТУВАЩИЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
33. ПЪТУВАЩИЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая
33. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
34. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, и по-специално, като:
1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
3.Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.
4.Таксата по не може да надвишава действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия.
35. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за вреди, причинени на ПЪТУВАЩИЯ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора в размер на трикратния размер на цената на туристическия пакет.
а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, които ПЪТУВАЩИЯ е нанесъл на трети лица по време на пътуването..
б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за основни и допълнителни услуги, които ПЪТУВАЩИЯ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА
36. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПЪТУВАЩИЯ своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортнитевръзки и пристигането.

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ
37. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ПЪТУВАЩИЯТ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
38. Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за пътуващ, настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.
б. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
в. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най - вече от деца.
39. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
б. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
40. След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че ПЪТУВАЩИЯТ има право на намаление на цената.
41. В договора за туристически пакет e посочен начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.
42. Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени в:
1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или
3. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.
43. Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, ПЪТУВАЩИЯТ има право в 3 дневен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
44. Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
45. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 43 и ПЪТУВАЩИЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПЪТУВАЩИЯ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
46. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
47. В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава ПЪТУВАЩИЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по т. 42, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
48. В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на ПЪТУВАЩИЯ. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПЪТУВАЩИЯ доказателства за направените административни разходи.
49. Ако ПЪТУВАЩИЯ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3-дневния срок по т. 43, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.
50. Преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, когато промяната е незначителна и ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПЪТУВАЩИЯ за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
51. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден:
- да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или
- не може да изпълни някое от специфичните изисквания на ПЪТУВАЩИЯ, приети от ТУРОПЕРАТОРА по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или
- предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, ПЪТУВАЩИЯТ има право в 3-дневен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
52. Ако ПЪТУВАЩИЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3-дневния срок по т. 51, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.
53. Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
54. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПЪТУВАЩИЯ без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:
1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;
2. срока, в рамките на който ПЪТУВАЩИЯТ има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си;
3. последиците, ако ПЪТУВАЩИЯТ не реагира в рамките на определения срок, и
4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговатацена.
55. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ПЪТУВАЩИЯТ има право на съответно намаление на цената.
56. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя несъществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, когато интересите на ПЪТУВАЩИТЕ налагат това.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
57. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПЪТУВАЩИЯ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора в следните срокове:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
58. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ПЪТУВАЩИЯ без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПЪТУВАЩИЯТ И ТАКСА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
59. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
60. Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора по т. 59, той е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора както следва:
▪до 21 календарни дни преди датата на отпътуване – не се удържа такса
▪от 20 до 15 календарни дни преди датата на отпътуване – таксата е в размер на внесения депозит
▪от 14 до 8 календарни дни преди датата на отпътуване – таксата е в размер на 50% от общата цена на туристическия пакет
▪от 7 календарни дни преди датата на отпътуване до деня на отпътуване – таксата е в размер на 100% от общата на туристическия пакет.
61. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
62. Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет се считат за прекратяване на договора по инициатива на пътуващият. В тези случаи влизат в сила посочените такси за прекратяване на договора.

РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
63. ПЪТУВАЩИЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
64. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или
2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
65. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПЪТУВАЩИЯ, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на ПЪТУВАЩИЯ до началния пункт напътуването не е предоставено, както е договорено.
66. Когато предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги по т. 65 за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПЪТУВАЩИЯ подходящо намаление на цената.
67. ПЪТУВАЩИЯТ има право да откаже предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
68. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПЪТУВАЩИЯ, както е предвидено в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ПЪТУВАЩИЯ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства завръщането на ПЪТУВАЩИЯ, се прилагат тези срокове.
69. Ограничаването на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.
70. Рекламацията трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. Рекламацията може да бъде подадена и устно.
71. При подаване на рекламация ПЪТУВАЩИЯ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
72. Предявяването на рекламацията става до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.
73. ПЪТУВАЩИЯТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПЪТУВАЩИЯ.
74. ПЪТУВАЩИЯТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет.
75. ПЪТУВАЩИЯТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на:
1. ПЪТУВАЩИЯ;
2. трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;
3. непреодолими и извънредни обстоятелства.
76. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за ТУРОПЕРАТОРА.
77. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договорът за туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПЪТУВАЩИЯ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в размер на трикратния размер на цената на туристическия пакет.
78. Клаузата на т. 77 не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на ПЪТУВАЩИЯ и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

ЗАСТРАХОВКИ
79.ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява на ПЪТУВАЩИЯ задължителна медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покритие 5000 евро в ЗАД АРМЕЕЦ (включена в пакетната цена групова застраховка или заплатена допълнително индивидуална застраховка). Рисковете които покрива застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” са: разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.
80.Пътуващи лица навършили 65 годишна възраст се застраховат със завишена застрахователна премия. Всяко пътуващо лице се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
81.Пътуващи лица навършили 85 години следва да се застраховат самостоятелно при избран Застраховател.
82. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
83. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил задължителна застраховка, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица
No 00088466/13062010010407/11.05.2020 в ЗАД ЛЕВ ИНС, (гр.София, бул.Симеоновско шосе 67А, info@lev-ins.com , 02 / 8055333) със срок на валидност от 11.05.2020 до 10.05.2021г., Лимит на отговорност: 25 000 лева. Пътуващите могат да се обърнат към ЗАД ЛЕВ ИНС, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството ВАНАДА ТУРС ООД.
84.ПЪТУВАЩИЯ има възможност да сключи допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване” при избран застраховател. Сключва се срещу риск от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Рисковете които се покриват са: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на пътуването.

ЛИЧНИ ДАННИ
85. Получените лични данни във връзка с този договор, ще бъдат използвани единствено във връзка с изпълнението на услугите по заявеното пътуване. Те ще бъдат предоставени само при необходимост на подизпълнител/доставчик на съответната услуга съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). На интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА е поместена информация във връзка с политиката за защита на личните данни на компанията, условията за ползване на уебсайта и политиката за ползване на “бисквитки” / cookies

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
86. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
87. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
88. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от ПЪТУВАЩИЯ до него.
89. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд.
90. С подписването на общите условия към договора за туристически пакет ПЪТУВАЩИЯТ декларира, че е получил информация за условията за сключване на застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПЪТУВАЩИЯ.